Etik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Om afdelingen > Etik

Forsøgsdyr i forskningen

Biomedicinsk forskning og fortsatte fremskridt indenfor lægevidenskaben er afhængig af anvendelse af forsøgsdyr. Forsøgsdyrene anvendes som model for mennesket, og på Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM) overvejende som model for specifikke sygdomme hos mennesket1,2.

Læs mere om

Etik 

Der er etiske problemstillinger forbundet med forskningens behov for forsøgsdyr. Dyr kan føle smerte og lidelse, og selv om mange dyreforsøg ikke påvirker dyrene negativt, er nogle forsøg forbundet med uundgåelig angst, smerte og lidelse, hvilket naturligvis er et etisk problem. Det er ligeledes et etisk problem, hvis man forestillede sig at samfundet forbød anvendelsen af dyr i forskningens tjeneste, og dermed hindrede at kommende generationer af mennesker og dyr fik gavn af de fremskridt indenfor forståelse og behandling af sygdomme, som samfundet ellers ville have fået. Det var måske Darwin3, som først påpegede dette: "I know that physiology cannot possibly progress except by means of experiments on living animals, and I feel with the deepest conviction that he who retards the progress of physiology commits a crime against mankind." Til toppen

Accept af anvendelse af forsøgsdyr

I vort samfund er der en udbredt forståelse for - og accept af - forskningens anvendelse af dyr som model for sygdomme hos mennesket. Det er ikke let at foretage pålidelige undersøgelser af menneskers holdninger til dette tema4,5, men vor forskning viser, at de kommende politikere og beslutningstagere forstår og accepterer brugen af forsøgsdyr i lægevidenskabelig forskning7-9.

3R'er

I forskersamfundet, såvel som i det øvrige samfund er der et ønske om at erstatte brugen af forsøgsdyr med alternative metoder (replacement), og gennem videnskabeligt fornuftige tiltag stræbe mod en reduktion af antallet af forsøgsdyr, der anvendes i videnskabelige projekter (reduction). Endvidere er det vigtigt til stadighed at forbedre dyrenes levevilkår og de eksperimentelle metoder, således at stadig mere skånsomme og non-invasive metoder implementeres så snart de er videnskabeligt acceptable alternativer (refinement). Der hviler en forpligtelse på forskerne til at følge med i udviklingen af mere skånsomme metoder, og det er glædeligt at vi har set en positiv udvikling gennem mange år i implementering af replacement, reduction og refinement10-12. Til toppen

Dyrevelfærdskomité

På AEM findes en dyrevelfærdskomité (Animal Welfare Committee), som har til formål at optimere dyrenes velfærd. Vi har påvist, at svenske etiske komitéer har en positiv indflydelse på forfining af forskningsmetoderne13,14, og vor komité er et vigtig element i afdelingens stræben for til stadighed at forbedre forsøgsdyrenes vilkår. Til toppen

AEMs egen forskning indenfor området

En stor del af forskningen på AEM er fokuseret på at forbedre forsøgsdyrenes vilkår og velbefindende.
Eksempelvis arbejdes med metodeudvikling til produktion af polyklonale antistoffer ved oral immunisering (i stedet for injektion) af høns, som kombineret med oprensning af antistoffer fra æg, eliminerer ethvert ubehag for de dyr, der anvendes til polyklonal antistofproduktion15-19.
For at kunne forbedre forsøgsdyrenes situation og mindske stress under forsøg kræves målemetoder, der ikke i sig selv stresser dyrene. På AEM forsker vi i anvendelsen af adfærdstudier og kvantitative målinger af stress-indikative molekyler i spyt, urin og fæces fra dyrene til at bedømme dyrs belastning i forbindelse med hyppigt anvendte eksperimentelle procedurer20-37. Dyr, der udsættes for kirurgiske indgreb, føler ofte smerte og stress i forbindelse med det at de kommer sig efter operation. På afdelingen udfør vi også forskning, med det formål at forbedre smertebehandling og minimere smerte og stress efter operation. Aber anvendes ikke til forsøg i Danmark i øjeblikket, men da der stadig er behov for aber som model for sygdomme, hvor der ikke eksisterer andre dyremodeller38-40, foregår en betydelig international forskning med anvendelse af aber. Forskerne på AEM er aktive i international forskning, vedrørende karakterisering abers stressrespons på indhusning, transport og forsøg41-48, samt introduktion af mere skånsomme humane endpoints i abeinfektionsmodeller49, og forbedring af procedurer i forbindelse med indfangning, transport og udsætning af truede abearter i konservationsøjemed50. Jann Hauer medlem af the Animal Welfare Committee for det europæiske samarbejde mellem primatcentre EUPRIM-net og medlem af the International Advisory Board for Institute of Primate Research i Kenya. Til toppen

Forsøgsdyr i undervisningen

Forsøgsdyr anvendes også i undervisningen på universitetet. Det er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik, at dyr og forsøg med disse kan anvendes i undervisningen i det omfang, det er nødvendigt for at opnå de faglige mål i uddannelserne. Anvendelsen af dyr i undervisningen er nødvendig i forbindelse med uddannelse og træning af studerende og forskere, som anvender forsøgsdyr i deres forskning51-53. Praktisk træning i korrekt håndtering af forsøgsdyr, injektions- og administrationsteknikker, samt blod- og vævsprøvetagning er nødvendig for at sikre at de dyr, der anvendes til forskning, behandles på den mest skånsomme måde54. Anvendelsen af dyr er ligeledes nødvendig for færdighedstræning i kirurgiske teknikker, herunder mikrokirurgi og laparoskopi, og for udvikling af ny eksperimentalkirurgisk metodik51,52,54.
På AEM findes en omfattende kursusvirksomhed, herunder de såkaldte FELASA C-kurser 55, og vi betragter kompetence hos det dyretekniske personale og de kliniske veterinærer 56, som et helt nødvendigt fundament for at sikre forsøgsdyrenes velbefindende.
Anvendelsen af dyr i praktiske øvelser indenfor f.eks. farmakologi, fysiologi og immunologi til demonstration af biologiske mekanismer og principper kan i stadig større udstrækning erstattes med audiovisuelt og computerbaseret undervisningsmateriale51. Dette er en udvikling som SUND støtter aktivt. Alternative øvelser introduceres i takt med at alternativer udvikles. Til toppen