Forretningsbetingelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Vejledninger > Forretningsbet.

Forretningsbetingelser

Indhold

Generelle betingelser

Afdelingen yder ikke erstatning til brugere, der lider tab i forbindelse med benyttelse af afdelingens faciliteter og serviceydelser.

Afdelingen er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Til toppen

Bestilling af varer og serviceydelser

Bestilling af afdelingens varer og serviceydelser skal altid ske skriftligt ved brug af afdelingens rekvisitioner. Til toppen

Betaling

Der faktureres månedsvis bagud for dyr i ophold. Faktureringen opgøres på ugebasis og ikke altid i hele måneder.

Bestilte dyr, varer og serviceydelser faktureres 1 gang månedligt. Faktureringstidspunktet for disse ydelser afhænger af modtagelsen af købsfaktura fra pågældende leverandør.
Kontoudtog fremsendes ikke løbende, men kan rekvireres ved henvendelse til afdelingens administration. Til toppen

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: Netto kontant med rettidig betaling 30 dage efter fakturadato.
Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes 2 rykkere. For hver rykker pålægges et rykkergebyr på kr. 150,-.

Såfremt det skyldige beløb ikke betales efter udsendelse af 2. rykker, fremsendes skriftligt krav om omgående betaling. I den forbindelse pålægges et administrationsgebyr på kr. 475,-. For interne kunder forelægges tilgodehavende desuden for institutleder. Desuden ophører mulighed for bestilling af varer/dyr og serviceydelser uden yderligere varsel. Tilgodehavende vil for interne kunders vedkommende blive inddrevet via Fakultetet. Tilgodehavende hos eksterne kunder vil blive inddrevet via retslig inkasso. Såfremt der efter 10 dage fra fremsendelse af krav til institutlede-ren/fremsendelse af skrivelse om retslig inkasso endnu ikke er foretaget betaling af det tilgodehavende beløb, fremsendes skriftligt varsel om aflivning af opstaldede dyr. Til toppen

Bestilling/levering af dyr

Afdelingen bestræber sig på at levere dyr og ydelser af den ønskede kvalitet og på det af rekvirenten ønskede tidspunkt, men er i øvrigt ikke ansvarlig for manglende eller forsinkede leverancer.

Afdelingen avler kun dyr af specielle stammer, og er derfor afhængig af eksterne leverandører for almindelige typer af forsøgsdyr. Vores personale bestræber sig på at have en så klar og kontinuerlig kommunikation med leverandørerne som muligt, men afdelingen kan dog ikke garantere eller stilles til ansvar for leverancernes præcision, kvalitet og stabilitet.

Ved levering af levende dyr faktureres alle fragtomkostninger (inkl. sundhedscertifikater og eventuelle ekspeditionsgebyrer) til rekvirenten. I forbindelse med im- og eksport af dyr tillægges desuden et administrativt gebyr - jf. gældende prisliste.

For de større, kommercielle avlere (f.eks. Charles River og Taconic) henvises til disses forretnings-betingelser. Vi gør opmærksom på, at visse dyrearter leveres fra små leverandører uden standardiserede forretningsbetingelser. Levering af nogle dyrearter er desuden årstidsafhængig. Derfor vil leverancer af sådanne dyr være svingende (eksempelvis 6 måneders leveringstid), hvorfor vi anbefaler bestilling i ekstraordinær god tid. Til toppen

Særligt vedrørende grise

Afdelingen indkøber grise fra almindelige landbrugsbesætninger. Grisene kan indeholde en række patogener, der forekommer i svinebesætninger og kan give klinisk sygdom, eksempelvis i form af diarré, lungebetændelse eller ledbetændelse.

Der foreligger et alternativ i form af minigrise, som er opdrættet under barriereforhold og derfor har en højere sundhedsstatus end landbrugsgrise ved ankomsten til AEM. Minigrise kan imidlertid få problemer hos os med smitte fra slagtesvinene. Vi tilbyder derfor opstaldning i en separat svinestald til minigrise. Der kan dog ikke garanteres mod smitte.

AEM tjekker dyrene ved ankomst fra leverandøren, og tager aktion, hvis der bemærkes kliniske problemer på dette tidspunkt. Dette kan være i form af rekvirering af ny gris. Sådanne bytte-grise skal forskeren ikke betale ekstra for. Men AEM yder ikke erstatning til brugere i forhold til forekomst af sygdom, som ikke var til stede ved modtagelsen.Til toppen

Sundhedsforhold

Afdelingen foretager løbende sundhedskontrol af alle dyreafsnit efter FELASA Guidelines. Kontrollen udføres af eksternt laboratorium. Desuden findes der i afdelingen en række ka-rantæneforskrifter for færden i dyreafsnit og indførsel af ting til de enkelte afsnit. Afdelingen er ikke ansvarlig for brud på disse karantæner og er ikke erstatningspligtig ved udbrud af smitte - jf. generelle betingelser. Til toppen

Dyr i ophold

Pasning af dyr sker efter standardforskrifter og i henhold til gældende lovgivning. Dyrene tilses dagligt af dyrepassere. Afdelingens dyrlæger har til opgave at sikre forsøgsdyrenes sundhed og velfærd og yder i den forbindelse rådgivning til forskere. Dyrlægerne har desuden pligt til at sikre, at gældende lovgivning om dyreværn og dyreforsøgsmæssige forhold overholdes. Tilsynet vil blive udført i overensstemmelse med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik på området, som også omfatter retningslinier for forskeres informationspligt til afdelingen om planlagte forsøgsaktiviteter. Til toppen

Serviceydelser

Afdelingens personale yder en række serviceydelser i form af assistance ved dyreforsøg. Afdelingen yder ikke økonomisk kompensation for eventuelle fejl begået i forbindelse med disse ydelser. Til toppen

Retningslinier for kommunikation

En rettidig og klar kommunikation mellem forskere og medarbejdere i AEM er nødvendig for at kunne yde forskerne den bedste service og sikre, at forsøgsdyrene passes forsvarligt. Derfor er det vigtigt, at man som kunde i AEM og som ansvarlig for dyr, der er opstaldet i afdelingen, reagerer på henvendelser fra AEM. Som kunde er man desuden ansvarlig for, at AEM er i besiddelse af aktuelle kontaktoplysninger (e-mail adresse). AEM forventer, at fremsendte henvendelser besvares indenfor 7 dage. Er man forhindret heri på grund af sygdom, ferie eller andet, skal AEM oplyses om alterna-tiv, ansvarlig kontaktperson.

Da AEM udfører bl.a. avl og forsøgsassistance for forskere, ser AEM sig nødsaget til uden yderlige-re varsel at indstille service overfor forskere, der ikke reagerer på henvendelser fra afdelingen inden 7 dage (herunder at avl sættes på standby, at der ikke opsamles forsøgsdata, at der ikke tages prøver, etc.). Såfremt der fortsat ikke reageres på afdelingens henvendelser fremsendes et skriftligt varsel på 7 dage med kopi til fakultetet. Herefter vil AEM uden yderligere varsel træffe foranstaltninger til standsning af den pågældende aktivitet. Til toppen

Ekstraordinær administrativ bistand

I tilfælde, hvor AEM skal yde en ekstraordinær administrativ indsats ved servicering af kunder (f.eks. ekstraordinær bogholderiassistance), pålægges et administrativt gebyr baseret på opgavens tidsforbrug samt timetakst for den udførende medarbejder. Tilsvarende faktureres anden rådgiv-nings- og dyreteknisk assistance, som er af et omfang, der ligger udover den service, der er inklude-ret i opstaldningsprisen. I sådanne tilfælde fremsendes altid et skriftligt tilbud til kunden med angi-velse af den aktuelle pris, inden opgaven påbegyndes. Til toppen

Klagemulighed

Eventuelle klager over mangler og fejl begået af afdelingens personale bedes rettet til afdelingen. Skriftligt svar vil blive udarbejdet senest 30 dage efter modtagelsen af en klage. Til toppen