Dyr i ekst. lab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Vejledninger > Dyr i ekst. lab

Eksterne laboratorier hvor der foregår dyreforsøg (terminal)

Generelt

  • Forskere med behov for at føre dyr til eksterne laboratorier skal følge nedenstående retningslinjer.
  • Der må kun føres dyr fra dyreafsnit til laboratorier i forbindelse med terminale forsøg, og hverken levende, døde dyr eller biologisk materiale må gå tilbage til oprindelsesafsnit.
  • Dyr må ikke opstaldes dyr længere end en arbejdsdag i eksterne laboratorier.
  • Det anbefales, at dyr opbevares i ventileret skab tilsluttet den centrale ventilation (fx Scantainer) eller bur med filtertop eller lignende på eksterne laboratorer.

Indretning og procedurer

I indretning af laboratoriet skal der tages højde for AEM’s generelle retningslinjer hvor forsøgsdyr anvendes udenfor AEM’s faciliteter:

Laboratorieindretning og procedurer udenfor AEM (Word)

Desuden skal beskrevne procedurer omkring brug af personlige værnemidler, rengøring og desinfektion samt affaldshåndtering følges.

Klassifikation

Laboratoriet skal have klassifikationen ’GMO dyr’ og i kombination med kl. 1 eller kl. 2, hvis der er tale om dyr fra et afsnit eller rum med en sådan klassifikation.

Rengøring og desinfektion

Lokalerne skal være indrettet således at grundig rengøring og desinfektion kan fortages. Ligeledes skal apparatur og andet forskningsudstyr kunne tåle desinfektion med Virkon S eller H2O2. (Se punkt: Særlig for dyr fra afsnit 16-2).

Transport

Transport af dyr skal foregå i henhold til retningslinjerne herfor:

Transport af dyr og mikroorganismer internt (Word)

Karantæne

Personer, der arbejder med dyr, skal opretholde samme karantæne, som hvis de havde opholdt sig på det pågældende afsnit. Lokaler eller LAF-bænk (LAF er i dokumentet ensbetydende med sikkerhedsbænk) og brugt apparatur skal efter brug rengøres og desinficeres ved en grundig afvaskning med Virkon S.  

Særligt for dyr fra afsnit 16-2

Hvis man kun åbner bure fra 16.2 inde i en LAF-bænk, og sørger for at holde alle dyr og materialer i bænken, vil det være tilstrækkeligt at rengøre og desinficere LAF-bænken grundigt med Virkon S, samt oversprøjte alle brugte materialer, der forlader bænken. Man skal bruge handsker og ekstra engangskittel.

Anvendes dyr, som opholder sig i åbent rum fra afsnit 16-2 i laboratoriet, skal man på døren ophænge et skilt med teksten ’Begrænset adgang! Her arbejdes med dyr fra Karantæneafsnittet16-2. Personer, som opholder sig i laboratoriet, pådrager sig karantænestatus som 16-2.’ Man skal markere en sluse-zone, hvor det er muligt at iføre sig overtræksdragt/engangskittel og overtrækssko samt hårnet. Efter at arbejdet er afsluttet, skal hele rummet rengøres og desinficeres ved brug af H2O2 før lokalet igen mister sin ’16-2 karantænestatus’. Kontakt AEM’s drift: Torben Nielsen (tnie@sund.ku.dk/30589951) eller Karen Marie Brøgger (kamb@sund.ku.dk/23649625) for hjælp hertil.

Vejledning fra AEM

Tages der dyr fra afsnit med forskellig sundhedsstatus (karantæne) anbefales det at gennemgå forholdene sammen med en dyrlæge fra AEM. Her vil man kunne gennemgå relevante procedurer og forhold, og derved sikre sig at de lever op til de specificerede krav.

Andet

Det anbefales i videst muligt omfang, at arbejdet med dyr foregår i sikkerhedsbænk, stinkskab eller under anden form for procesventilation af hensyn til allergener, begrænsning af krydsinfektionsrisiko samt mulighed for at foretage rengøring og efterfølgende desinfektion.

Der gøres opmærksom på, at AEM er AAALAC-akkrediteret og at akkrediteringen inkluderer eksterne laboratorier, hvor forsøgsdyr anvendes.

Kontakt: